14001 Eğitim Programı

BURADASIN

Pek çok kuruluş, çevreyle ilgili performansın değerlendirilmesi amacıyla çevreyle ilgili faaliyetlerini gözden geçirmekte veya denetletmektedir. Bu işlemlerin etkin olabilmesi için, belirli bir yapıya sahip bir yönetim sistemi içinde yürütülmesi ve bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Bu standard, böyle bir yönetim sisteminin şartlarını belirlemekte; her çeşit ve büyüklükteki kuruluşa, değişik coğrafi, kültürel ve sosyal şartlara uygulanabilmektedir.

Sistemin başarısı

Üst yönetimin çevreyle ilgili taahhütlerde bulunmasına ve uygulamasına, Üst yönetimin ÇYS’nin yürütülmesi için gerekli  kaynakları sağlamasına, Çalışanlarda çevre bilincinin oluşturulmasına, Her düzeyde görev alanların çevre performansınakatkıda bulunmasına, Kuruluşun çevre boyutları ve etkilerini etkin belirlemesine bağlıdır.

Çevre

Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak,tabii kaynaklar, belirli bir ortamdaki bitki ve hayvan topluluğu (flora ve fauna), insan ve bunlar arasındaki faaliyetleri içine alan ortamdır.

Bu çerçevede ortam, kuruluştan başlayarak bütün arzı içine alacak şekilde genişletilebilir.

Çevre Boyutu:

Bir organizasyonun çevreyle etkileşime giren aktiviteleri, ürünleri veya servisleri

Çevre Etkisi:

Bir organizasyonun aktivitelerinden, ürünlerinden ve servislerinden tamamen veya kısmen kaynaklanan, çevre üzerinde olumlu veya olumsuz herhangi bir değişiklik

Çevre Yönetim Sistemi kuruluşlara; Çevre politika ve amaçlarını tesbit edebilmeleri için bir yöntem geliştirme, Bu yöntemin etkinliğini değerlendirme, Bu politka ve amaçlara bağlılığı gerçekleştirebilme

Bu bağlılığı başkalarına da gösterebilme imkanı vermektedir. Standardın genel amacı Sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla dengeli bir şekilde, çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesidir.

Standardın temeli: Sürdürülebilir kalkınma felsefesine dayanır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılama yeteneğinin engellenmeden bugünün gereksinimlerini karşılayabilen gelişme

Niçin Çevre Yönetim Sistemi?

– Çevre Mevzuatlarının etkin uygulanması

– İlgili tarafların baskısına karşı hazırlık (ortaklar, toplum, çalışanlar, yerel yönetimler, tüketiciler)

– Çevre bilinci

– Firma imaj ve itibarının arttırılmasını

– İş birliği imajı

– İşe etkisi: güvenilirlik, maliyet, işin kesintiye uğraması, negatif kamuoyu, imajın sarsılması

Niçin Çevre Yönetimi?

İlgili Taraf Kuruluşun çevre icraatıyla ve bu konudaki başarı derecesi ile ilgilenen veya bundan etkilenen kişi veya gruptur. (TS – ISO 14001)

ÇYS NE SAĞLAR?

Yapısal ve sistematik yaklaşım Çevre boyutlarının kontrolü Mevzuata uyum kolaylığı Çevre performansının geliştirilmesi Çevresel risklerin kontrolü

ÇYS’ nin Amaçları Çevre boyutları ve yol açabileceği etki ve risklerin belirlenmesi ve kontrolü Çevre Politika, amaç ve hedeflerin yasalara uygun olarak oluşturulması ve başarılması Çevre ile ilgili fırsatların belirlenmesi Çevresel performansın izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi

Riskler/Fırsatlar

FIRSATLAR:

Ticari

Maliyet Tasarrufu

Firma İmajı

İyileştir

Uygula

TS EN ISO 14001

MADDELERİ

4.3.1 Çevre politikası Üst yönetim tarafından belirlenmeli ancak tüm düzeylerde uygulanmalı Kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetlerine ve çevre etkilerine uygun olmalı;

Sürekli gelişme ve kirlenmenin önlenmesine dair taahhütleri içermeli,

Çevreyle ilgili mevzuat ve idarî düzenlemelere, diğer şartlara riayet edeceğine dair bir taahhüdü içermeli, çevre amaç ve hedeflerinin çerçevesini belirlemeli

4.3 – PLANLAMA

4.3.1 – Çevre Boyutları

Faaliyet, ürün ve hizmetlerinin kendisi tarafından kontrol altında tutulabilen veya etkilenebilen çevre boyutlarını belirleyebilmek için, bir prosedür geliştirmeli.

Önemli çevre boyutlarını seçmeli.

4.3.2 – Kanunî ve Diğer Şartlar

Faaliyet, ürün ve hizmetlerine uygulanabilecek olan;kanundan doğan veya kanundan doğmadığı halde kendiliğinden ve gönüllü olarak uymayı kabullendiği, şart ve gerekleri tespit emek için prosedür geliştirmelidir.

 4.3.3 – Amaçlar ve Hedefler

Her görev ve her düzey için çevre amaç ve hedeflerini tespit etmeli, bunların belgeye bağlanmasını sağlamalıdır.

Kuruluş, amaçlarını belirlerken; hukukî şartlarla diğer kaynaklarda koşulan şart ve gerekleri; kendisiyle ilgili önemli çevre boyutlarını,

teknoloji konusundaki seçim imkânlarını; malî durumu, Çevre Politikasını işletme şartlarını, iş durumunu ilgili tarafların görüşlerini

gözönünde tutmalıdır.

4.3.4 – Çevre Yönetim Programı veya

Programları Amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek ve idame ettirmek üzere çevre programı veya programları düzenlemelidir.

Bu programlar; sorumlular bunların gerçekleştirilebilmeleri için gerekli araçlar, gerçekleştirme tarih ve süreleri, hakkında bilgi ihtiva etmelidir.

Bir projenin; yeni bir gelişme, yeni veya değişikliğe tabi tutulmuş bir faaliyet, ürün ve/veya hizmetle ilgili olması halinde, çevre yönetiminin bu projelere de uygulanabilmesini temin amacıyla, gerekiyorsa, program veya programlar değiştirilmelidir.

4.4 – UYGULAMA VE İŞLEM

4.4.1 – Bünye (Yapı) ve Sorumluluk

Çevre yönetiminin etkinliğini sağlamak amacıyla,görevler, sorumluluk ve yetkiler tarif edilmeli, belgeyebağlanmalı ve ilgililere duyurulmalıdır.

Yönetim, ÇYS’nin uygulanması ve kontrolü için gerekli kaynakları sağlamalıdır.

Kuruluşun üst yönetimi,Gerekli ÇYS’nin kurulmasını, uygulanmasını ve idameettirilmesini sağlamak;ÇYS’nin gözden geçirilmesine ve geliştirilmesine esas teşkil etmek amacıyla sistemin performans derecesini üst yönetime rapor etmek; amacıyla belirlenmiş görevlere, sorumluluk ve yetkilere sahip olan bir yönetim temsilcisi veya temsilcileri tayin etmelidir.

4.4.3 – İletişim

Kuruluş, çevre boyutları ve ÇYS yönünden: Çeşitli kademeler ve çeşitli görevleri yapan birimler arasında iletişimin sağlanması, kuruluş dışındaki ilgili taraflardan gelen uygun belgelerin kabulü, kaydı ve cevaplandırılması için prosedürler ihdas etmeli ve bunların idamesini sağlamalıdır.

4.4.4 – Çevre Yönetim Sistemi İle İlgili

Belgeye Bağlama İşlemleri Kuruluş:yönetim sisteminin ana unsurlarının ve bunlararasındaki ilişki ve işbirliğinin tarif etmeli

.4.5 – Belge Kontrolü

Kuruluş; bu TS ISO standardı tarafından gerekli görülen bütün belgelerin: yerlerinin tayinini, gözden geçirilmeleri, yeterliliklerinin yetkili personel tarafından onaylanmasını, en son kopyalarının önemli görülen işlemlerin yapıldığı bütün mahallerde bulundurulmasını, geçerliliğini yitirmiş nüshaların, hemen toplanmasını veya istenilmeyen kullanımların önlenmesini, muhafaza edilen geçersiz kopyaların uygun bir şekilde belirtilmesini sağlamak amacıyla gerekli prosedürleri belirlemeli ve bunları idame ettirmelidir.

4.4.6 – İşlem Kontrolü

Kuruluş; politika amaç ve hedeflerine uygun olarak tespit edilmiş önemli çevre boyutlarıyla bağlantılı işlem ve faaliyetleri (bakım ve idame işlemleri dahil) belirlemelidir. yoklukları çevre politika ve amaçlarından sapmalara yol açabilecek, belgeye bağlanmış prosedürleri oluşturmalıdır.

işlem kontrol kıstaslarına riayetin sağlanması, kuruluş tarafından kullanılan mal ve hizmetlerin önemli çevre boyutları ile bağlantılı prosedürleri tedarikcilere ve müteahhitlere bildirmelidir.

4.4.7 – Âcil Hal Hazırlığı ve Bu Hallerde

Yapılması Gereken İşler  Kuruluş; kazalara ve âcil hallere maruz kalma ihtimalinin tayin etmeli Bu hallerde ortaya çıkabilecek çevre etkilerinin önlenmesi veya hafifletilmesi için prosedürler koymalı ve bunları idame ettirmelidir Kuruluş, mümkün olduğunca, bu prosedürleri uygun aralıklarla denemeye tâbi tutmalıdır.

4.5 – KONTROL VE DÜZELTİCİ

FAALİYET

4.5.1 – İzleme ve Ölçme

Kuruluş, çevre üzerinde önemli etkileri olabilen işlem ve faaliyetlerin başlıca karekteristiklerini düzgün bir şekilde izlemek ve ölçmek için, belgeye bağlı bir prosedür ihdas etmeli ve bunun idamesini sağlamalıdır.

İzleme ekipmanı, kuruluşun usullerine göre kalibre edilmeli ve bu işlemlerin kayıtları tutulup saklanmalıdır. Kuruluş, faaliyetlerinin yürürlükteki çevre mevzuatına uygunluğunu düzgün aralıklarla gözden geçirmek için belgeye bağlı prosedürler koymalı ve bunların idamesini sağlamalıdır.

4.5.2 – Riayetsizlik, Düzeltici-Önleyici Faaliyet

Riayetsizliklerin tâkibi ve incelenmesi, bu riayetsizliklerle zararlı etkileri hafifletecek yönde harekete geçilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması ve sonuçlandırılması konusunda sorumluluk ve yetkinin tarifi için prosedürler ihdas etmeli ve bu prosedürleri idame ettirmelidir.

4.5.3 – Kayıt

Kuruluş, çevreyle ilgili kayıtların belirlenmesi, idamesive yönetimi için gerekli prosedürleri koymalı ve bunları idame ettirmelidir.

Bu kayıtlar, kolaylıkla ulaşılabilecek, tahribata ve bozulmaya karşı korunacak, kaybolmalarını önleyecek şekilde depolanmalıdır. Bunların ne kadar süreyle muhafaza edilecekleri bir esasa bağlanmalıdır.

4.5.4 – ÇYS Denetimi

ÇYS’nin; bu standardın şartlarını da içine almak üzere, planlanan düzenlemelere uyup uymadığını, ve uygun bir şekilde uygulanıp, idamesinin sağlanıp sağlanmadığını tayin etmek, elde edilecek sonuçlar hakkında yönetime bilgi sağlamak amacıyla uygun aralıklarla yapılması gereken ÇYS denetimleri için programlar hazırlamalı ve prosedürler koymalı ve bunları idame ettirmelidir.

4.6 – YÖNETİMCE YÜRÜTÜLEN GÖZDEN GEÇİRME

Kuruluşun üst yönetimi, uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin devam ettiğini teminat altına almak için kendisinin tayin ettiği aralıklarla ÇYS’ni gözden geçirmelidir.

Yönetimce yürütülen gözden geçirme işlemi, ÇYS denetim sonuçlarının, değişen şartların ve sürekli gelişim taahhüdünün ışığı altında; politikada, amaçlarda ve sistemin diğer unsurlarında yapılması muhtemel değişikliklere de temas etmelidir.

Bu gözden geçirme işlemi belgeye bağlanmalıdır.

Uluslar arası Standardizasyon Organizasyonu(ISO)’nun kuralları gereği yayınlanmış olan herhangi bir standard ilgili komitesi tarafından yayın tarihinden itibaren beş yıl süre boyunca gözden geçirilir.Bu gözden geçirme sonucunda standardın iptaline,revizyonuna veya olduğu gibi devamına karar verilebilir.

Standardın 1998 yılı gözden geçirilmesinde olduğu gibi devamına karar verilmiştir.Bunun nedeni olarak da böyle erken bir revizyonun güvenilirliği etkileme endişesi olduğu ISO tarafından belirtilmiştir.

ISO’nun çevre teknik komitesi olan TC 207 ISO 14001:1997 ve ISO 14004:1997 standardlarını revize ederek ISO14001:2004 ve ISO 14004:2004 olarak 15 Kasım 2004 tarihinde yayınlamıştır.Bu standardlar TSE tarafından bire bir Türkçe’ye çevrilmiş olup, TS EN ISO

14001:2004 ve TS EN ISO 14004:2004 olarak 25 Mart 2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

TS EN ISO 14001:1997’ye göre belgeli firmalar yeni standardın yayın tarihinden itibaren 12 Mayıs 2006 tarihine kadar geçiş yapmaları gerekmektedir. 12 Mayıs 2006’dan itibaren TS EN ISO 14001:1997’ye göre belgelendirme yapılmayacak ve bu standarda göre verilen belgeler geçersiz sayılacaktır.

Değişimin ana nedenleri; ISO 14001:2004’ün ISO 9001:2000’e uyumlu hale getirilmesi, Standardın şartlarının daha iyi anlaşılabilir olması,

Standardın uygulanmasının sonucu edinilen tecrübelere göre gelen bilgiler, Her tür organizasyona uygulanabilirliğin arttırılması.

Temel Değişiklikler Yeni revizyonla gelen temel değişiklikler aşağıda verilmiştir. Anlaşılabilirlik arttırıldı,şartlar daha net hale getirildi.

ISO 9000:2000 ile ortak tanımlar kullanıldı. Bazı şartlara vurgu yapıldı. Bazı yeni şartlar eklendi. ISO 9001:2000 ile uyumlu hale getirildi.

Bu Yazi Toplam da 59 Defa okundu


Bu Yaziyi Paylaş :

Benzer Yazilar

( CASU MARZU ) Peyniri

Ocak 3, 2017

Chef Mustafa